wycinarka laserowa eVision

Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych

Zdajemy sobie sprawę, że bezpieczeństwo danych i ochrona prywatności są dla Państwa ważne. Tym samym zapewniamy, że wszelkie informacje udostępnione przez Państwa i przeglądarkę, są przez nas chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EAGLE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej POWER – TECH Janusz Marcin Ejma), ul. Nowomiejska 74, 78-600 Wałcz, REGON: 520817566, NIP: 7651701256, iod@powertech.com.pl.

Dane osobowe zbierane przez EAGLE Sp. z o.o. za pośrednictwem strony WWW są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.

Inspektor Ochrony Danych (IOD)

Aby zwiększyć bezpieczeństwo danych Klientów, Administrator powołał Inspektora Danych Osobowych, którego rolę pełni podmiot trzeci specjalizujący się w ochronie danych. Do jego zadań należy stała kontrola nad zgodnością prowadzonych działań z prawem oraz obowiązek kontaktów z Urzędem Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku konieczności kontaktu z Inspektorem Danych Osobowych w firmie EAGLE Sp. z o.o. prosimy o przesłanie informacji na adres: iod@powertech.com.pl.

Cel przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane będą w celach:

  • Realizacji umowy której jest Pani/Pan stroną,
  • Wykonania obowiązków prawnych ciążących na EAGLE Sp. z o.o. (m.in. wynikających z przepisów podatkowych),
  • Korzystanie z usługi formularza kontaktowego na stronie WWW w celu wykonania umowy świadczonej drogą elektroniczną,
  • Możliwości przesłania CV,
  • Przesyłanie informacji handlowych w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną.

W celach realizacji ww. usług, Użytkownik wyraża dobrowolne i uprzednie zgody. Użytkownik każdorazowo wpisuje dane w formularz, które są niezbędne do realizacji zamówionych usług.

Uprawnienia podmiotów, których dane są przetwarzane

  • prawo do bycia zapomnianym (usunięcie danych z systemów)
  • prawo do przeniesienia danych do innego podmiotu
  • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych
  • prawo do uzupełniania i żądania korekty danych
  • prawo do złożenia skargi do UODO

Czas przechowywania danych

Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wówczas dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez EAGLE Sp. z o.o. przechowywanie trwa 5 lat, chyba że zgoda zostanie odwołana.  Po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić  EAGLE Sp. z o.o. i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.

Odnośniki do innych stron

Strona WWW zawiera odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na stronach nie należących do EAGLE Sp. z o.o.

Po przejściu na inne strony, prosimy o zapoznanie się z polityka prywatności tam ustaloną.

Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisów WWW należących do EAGLE Sp. z o.o.

Kontakt | EAGLE